VHODAN

Vland Subsector B: Imperial era data as of 001-1120

Hex Name UWP BS Trade PPG AL Stellar
0902OtsaellghueA525435-FN Ni Lo Vw303VnK9V
0906IishashunC62546A-C  Ni Lo713RvA3 IV
0909JiinashaC200789-BS Va Na820RvM4 III
1001OdhugheC525545-8  Ni Vw910VnK0V D
1003AnaanikaB54057A-7  De Po Ni V:5911VnM5V
1004EsngougzEA7A343-5  Wa Ni Lo Vw620VnM4V
1007LaaruC69A9CC-DS Wa Hi In424RvG7 IV
1102AzuA547857-CN V:1801VnM7V D
1104GvaellekhD885115-7C Ni Lo Vw610VnF2V D
1107SikilarB5328DH-9  Po Na722RvG2V
1108VakhoneriC76A8AB-BS Wa Ri710RvM8 III
1109SuragginsuE533352-A  Po Ni Lo711RvF6V D
1110LiwarC550000-AS De Po Ni Lo405RvK2V
1201ErimD573685-3  Ni V:2801VnM1V D
1202AnghurrE4308AA-6C De Po Na Vw520VnK9V
1203AngvaeC522377-8  Po Ni Lo V:6834Vn F3 II K0 II
1206KummusC534520-8S Ni702RvM1V
1208VhodanA75898A-C  Hi Cp123RvG1 II K0 IV
1309Enpar KonalE57768A-7  Ag Ni121RvK8V
1403DeraanB526649-B  Ni V:1210VnM4V
1405DiironB89A8AA-B  Wa604RvG3V
1406TimatB98A679-8S,N Wa Ni Ri921RvK8V
1407GuusimkaE539A77-C  Hi411RvM2V
1408MaranB552978-FN Po Hi322RvM2V
1410ZentoveC8D3587-8S Ni720RvK3V G4V
1505OdinagaA2016A9-B  Va Ic Na Ni203RvM0V D
1509AudhumlaA98A300-D  Wa Ni Lo201RvG5V D
1604GamgileboB000756-A  As Na V:0212VaF4 IV M1V M1V
1606DannarC2006A8-C  Va Na Ni820RvF6V D
1608RiinelE746651-8  Ag Ni601RvK0V
1609SakkuumC1007AB-9S Va Na701RvM9V


Library Data for Vhodan Subsector worlds.

ANARSI

Vland Subsector C: Imperial era data as of 001-1120.

Hex Name UWP BS Trade PPG AL Stellar
1701TaksarrghB624697-9  Ni Vw710VnM1V
1703DathsutsC310000-9  Ni Lo Vw901VnF7V
1704RronaetutsD524142-4  Ni Lo Vw120VnF1V
1705UgarunC7C07A8-B  De V:0402VnG8V
1708ZelaklakaC7B2000-BS Fl Ni Lo301RvM2V M8V
1709ZigaadigB541389-A  Po Ni Lo523RvG9V
1710TolloriB884436-8S,N Ni Lo501RvM3V
1801NewcastleC567669-8  Ag Ni Ri V:1802VnM0V
1802ZannokhB545235-7  Ni Lo V:0920VnG8V
1803RonniC645576-8  Ag Ni V:5522VnG7V
1804KashiinB54089E-7N De Po V:0620VnF2 III
1807RanilsonC999421-9S Ni Lo301RvG5V K1V
1810EshuD560100-BS De Ni Lo322RvA3V
1901GhurrllekhC560558-AC De Ni Vw120VnM2V
1903GemidA523979-GN Po Na Hi In V:0724VnK0V
1904DaamaB576438-9  Ni Lo V:0401VnK4V M4V
1906EnvarD9C5333-5S Fl Ni Lo701RvM8V
1907KakkinB523333-B  Po Ni Lo402RvG8V
1909NashaziA300211-E  Va Ni Lo120RvM2 III F7 IV
2005GadushanC536488-BS Ni Lo510RvM4 III F5 III
2006NiitomokC552595-A  Po Ni201RvM4V
2007KaakaC898662-9S Ag Ni An901RvF7V M8V
2008MorimurC550AAE-B  De Po Hi113RvM0V
2101Miiko BeltC000234-8  As Ni Lo V:3820VnF1V
2103Hteh HutA000546-E  As Ni V:1811CsK7V M5V
2105NinnigamC9A57A6-9S Fl710RvM5V
2106HellvaplaceDAB3023-9  Fl Ni Lo901RvG2V M8V
2107SadnibenC778878-5S  A204RvM1V
2203AngvaeC657510-7C Ag Ni Vw720VaM0V
2205AnarsiB7479EA-E  Hi In Cp920RvG3 II M3 III
2208KuzashamirE546853-7  Ag Ni520RvM3V
2210DeglaraarbiisE737725-7   312RvK2V
2301KnaeghzokaB5317A6-A  Po Na V:1401CsM5V
2306NelakC64A6AA-B  Wa Ni110RvM6V
2308BolziinB310212-CN Ni Lo914RvM3V
2309MoriburC550650-D  De Po Ni920RvM4V
2310BarshunB510683-C  Na Ni620RvF8V M8V
2402KfoerudzoB559253-D  Ni Lo Vw921VaK6V
2406DerekamC5468CB-8  Ag120RvK6V
2407GidaE200265-9  Va Ni Lo810RvM3V
2408ShabiiB854010-A  Ni Lo301RvG9V M5V
2409SardiikaA54467B-BS,N Ag Ni210RvF9V
2410KaramurselC538235-9S Ni Lo520RvM6 III


Library Data for Anarsi Subsector worlds.